ยินดีต้อนรับสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้

คลังปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาร่วมกันระหว่างฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเก็บรวบรวม เก็บรักษา แสดงและให้การเข้าถึงออนไลน์ โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และให้ความรับรองในการเข้าถึงในระยะยาว (archiving) ตามหลักการอนุรักษ์ข้อมูลจดหมายเหตุ

นโยบายการรับผลงานการรับผลงานเข้าสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะคัดเลือกรับผลงานประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• Theses วิทยานิพนธ์
• Dissertations ดุษฎีนิพนธ์
• Independent Study รายงานการค้นคว้าอิสระ
• Technical Report รายงานการวิจัย
• Journal Paper บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในบทความวารสาร
• Conference Paper บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในงานสัมมนา
• Bachelor’s Project ปัญหาพิเศษนักศึกษาปริญญาตรี
• Textbook ตำราอาจารย์
• Lectures เอกสารการสอน
• Analysis Report รายงานการวิเคราะห์สังเคราะห์งาน
• Annual Report รายงานประจำปี
• Article บทความวิชาการ
• Work Manual คู่มือการปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือส่งผลงานได้ที่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สิทธิชัย วิมาลา โทร 053-873518
Email: mjuarchives@gmaejo.mju.ac.th
- ศรัณย์ เขื่อนคำ โทร 053-873505
Email: kartai@gmaejo.mju.ac.th

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

Academic Support Units

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

Logo

Faculty and Institute

คณะ วิทยาลัยและสถาบัน

Logo

Maejo University

Maejo University / มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Logo

Maejo University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Logo

Maejo University Journal

วารสารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้